اقتصادی

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اپریل 2017

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اپریل 2017

18/01/1396  تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اپریل 2017


تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن

وضعیت قیمت ارز در استرالیا

/همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اپریل 2017

رادیو نشاط ...رضا سمامی