کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ وقتی من عوض نشوم! ...نوشته دکتر محمود سریع القلم

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ وقتی من عوض نشوم! ...نوشته دکتر محمود سریع القلم

09/04/2017  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ وقتی من عوض نشوم! ...نوشته دکتر محمود سریع القلم


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ وقتی من عوض نشوم! ...نوشته دکتر محمود سریع القلم   

 

روحانی، احمدی نژاد ، خاتمی ، رضا پهلوی ، هاشمی رفسنجانی هیچ فرقی ندارند وقتی من عوض نشوم 

خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد و روحانی و … چه فرقی دارند وقتی ما خودمان مردمان آگاه و درستی نیستیم؟