اقتصادی

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /می 2017

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /می 2017

17/02/1396  تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /می 2017


تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن

وضعیت قیمت ارز در استرالیا

همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا می 2017

رادیو نشاط ...رضا سمامی