حقوقی

هزینه بالای ویزاهای جدید والدین در استرالیا/گفتنی ها در خصوص تعهد دولت استرالیا در مورد عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

هزینه بالای ویزاهای جدید والدین در استرالیا/گفتنی ها در خصوص تعهد دولت استرالیا در مورد عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

08/05/2017  هزینه بالای ویزاهای جدید والدین در استرالیا/گفتنی ها در خصوص تعهد دولت استرالیا در مورد عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


هزینه بالای ویزاهای جدید والدین در استرالیا

گفتنی ها در خصوص تعهد دولت استرالیا در مورد عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط... رضا سمامی