اجتماعی

"بوسیله رسانه های فرهنگی می توان براحتی هویت و ویژگی های یک ملت را شناسایی نمود"/گفتگو با استاد "محمد ضیا ضیاء" مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا

"بوسیله رسانه های فرهنگی می توان براحتی هویت و ویژگی های یک ملت را شناسایی نمود"/گفتگو با استاد "محمد ضیا ضیاء" مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا

08/05/2017  "بوسیله رسانه های فرهنگی می توان براحتی هویت و ویژگی های یک ملت را شناسایی نمود"/گفتگو با استاد "محمد ضیا ضیاء" مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا


"بوسیله رسانه های فرهنگی می توان براحتی هویت و ویژگی های یک ملت را شناسایی نمود"

گفتگو با استاد"محمد ضیا ضیاء" مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا

رادیو نشاط ...رضا سمامی