حقوقی

آيا امکان کنسلی هر نوع ویزای استرالیا وجود دارد?/آيا برای گرفتن پنج امتیاز تحصیل در استرالیا حتما باید دوره تحصیلی تمام شده باشد?/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آيا امکان کنسلی هر نوع ویزای استرالیا وجود دارد?/آيا برای گرفتن پنج امتیاز تحصیل در استرالیا حتما باید دوره تحصیلی تمام شده باشد?/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

22/05/2017  آيا امکان کنسلی هر نوع ویزای استرالیا وجود دارد?/آيا برای گرفتن پنج امتیاز تحصیل در استرالیا حتما باید دوره تحصیلی تمام شده باشد?/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آيا امکان کنسلی هر نوع ویزای استرالیا وجود دارد?/آيا برای گرفتن پنج امتیاز تحصیل در استرالیا حتما باید دوره تحصیلی تمام شده باشد?/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی