فرهنگ وهنر

گفتگو با خانم "ویدا توصیف" شاعر ونویسنده کتاب کودک ، متولد افغانستان مقیم استرالیا

گفتگو با خانم "ویدا توصیف" شاعر ونویسنده کتاب کودک ، متولد افغانستان مقیم استرالیا

31/05/2017  گفتگو با خانم "ویدا توصیف" شاعر ونویسنده کتاب کودک ، متولد افغانستان مقیم استرالیا


گفتگو با خانم "ویدا توصیف" شاعر ونویسنده کتاب کودک ، متولد افغانستان مقیم استرالیا

رادیو نشاط...رضا سمامی