حقوقی

نقش شرایط پزشکی و سلامت افراد در ویزاهای والدین استرالیا /بعضی موارد شایع در رد شدن درخواست ویزاهای پناهندگی استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

نقش شرایط پزشکی و سلامت افراد در ویزاهای والدین استرالیا /بعضی موارد شایع در رد شدن درخواست ویزاهای پناهندگی استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

05/06/2017  نقش شرایط پزشکی و سلامت افراد در ویزاهای والدین استرالیا /بعضی موارد شایع در رد شدن درخواست ویزاهای پناهندگی استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


نقش شرایط پزشکی و سلامت افراد در ویزاهای والدین استرالیا /بعضی موارد شایع در رد شدن درخواست ویزاهای پناهندگی استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی