حقوقی

آيا کسانی که دارای ویزای پناهندگی موقت استرالیا هستند می توانند برای افراد فامیل خود دعوتنامه بفرستند؟/نکات مهمی در مورد فرم 80/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آيا کسانی که دارای ویزای پناهندگی موقت استرالیا هستند می توانند برای افراد فامیل خود دعوتنامه بفرستند؟/نکات مهمی در مورد فرم 80/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

19/06/2017  آيا کسانی که دارای ویزای پناهندگی موقت استرالیا هستند می توانند برای افراد فامیل خود دعوتنامه بفرستند؟/نکات مهمی در مورد فرم 80/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آيا کسانی که دارای ویزای پناهندگی موقت استرالیا هستند می توانند برای افراد فامیل خود دعوتنامه بفرستند؟/نکات مهمی در مورد فرم 80/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی