حقوقی

نکاتی مهم در مورد تغییراتی که از اول جولای درقانون مهاجرت استرالیا اعمال شده است/دلایل مورد پذیرش جهت درخواست سفر افراد دارای ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

نکاتی مهم در مورد تغییراتی که از اول جولای درقانون مهاجرت استرالیا اعمال شده است/دلایل مورد پذیرش جهت درخواست سفر افراد دارای ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

03/07/2017  نکاتی مهم در مورد تغییراتی که از اول جولای درقانون مهاجرت استرالیا اعمال شده است/دلایل مورد پذیرش جهت درخواست سفر افراد دارای ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


نکاتی مهم در مورد تغییراتی که از اول جولای درقانون مهاجرت استرالیا اعمال شده است

/دلایل مورد پذیرش جهت درخواست سفر افراد دارای ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

/رادیو نشاط.. رضا سمامی