حقوقی

آيا همه درخواست های ویزاهای استرالیا،شرایط پزشکی یکسان دارند؟/آيا دریافت نامه درز اطلاعات شخصى در روند بررسی ویزاهای پناهندگی موثر است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آيا همه درخواست های ویزاهای استرالیا،شرایط پزشکی یکسان دارند؟/آيا دریافت نامه درز اطلاعات شخصى در روند بررسی ویزاهای پناهندگی موثر است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

31/07/2017  آيا همه درخواست های ویزاهای استرالیا،شرایط پزشکی یکسان دارند؟/آيا دریافت نامه درز اطلاعات شخصى در روند بررسی ویزاهای پناهندگی موثر است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آيا همه درخواست های ویزاهای استرالیا،شرایط پزشکی یکسان دارند؟/آيا دریافت نامه درز اطلاعات شخصى در روند بررسی ویزاهای پناهندگی موثر است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی