حقوقی

بررسی اطلاعات افراد در شبکه های اجتماعی توسط اداره مهاجرت استرالیا/آيا داشتن ویزای پناهندگی بر ویزاهای مهارتی فامیل تاثير می گذارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

بررسی اطلاعات افراد در شبکه های اجتماعی توسط اداره مهاجرت استرالیا/آيا داشتن ویزای پناهندگی بر ویزاهای مهارتی فامیل تاثير می گذارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

11/05/1396  بررسی اطلاعات افراد در شبکه های اجتماعی توسط اداره مهاجرت استرالیا/آيا داشتن ویزای پناهندگی بر ویزاهای مهارتی فامیل تاثير می گذارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


بررسی اطلاعات افراد در شبکه های اجتماعی توسط اداره مهاجرت استرالیا

/آيا داشتن ویزای پناهندگی بر ویزاهای مهارتی فامیل تاثير می گذارد؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ...رضا سمامی