اقتصادی

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /می 2017

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /می 2017

13/05/1396  تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /می 2017


در بازار ارز استرالیا روند افزایشی خواهیم داشت...

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن

وضعیت قیمت ارز در استرالیا 

همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا / آگوست 2017

رادیو نشاط... رضا سمامی