کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیز ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر صائب تبریزی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیز ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر صائب تبریزی

15/05/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیز ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر صائب تبریزی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیز ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر صائب تبریزی