فرهنگ وهنر

وضعيت نه چندان امیدوار کننده موسیقی ایرانی در سال های اخیر/ مصاحبه با استاد مجید درخشانی به مناسبت تور استرالیا 2017،با همراهی گروه همنوازان سرو

وضعيت نه چندان امیدوار کننده موسیقی ایرانی در سال های اخیر/ مصاحبه با استاد مجید درخشانی به مناسبت تور استرالیا 2017،با همراهی گروه همنوازان سرو

08/08/2017  وضعيت نه چندان امیدوار کننده موسیقی ایرانی در سال های اخیر/ مصاحبه با استاد مجید درخشانی به مناسبت تور استرالیا 2017،با همراهی گروه همنوازان سرو


وضعيت نه چندان امیدوار کننده موسیقی ایرانی در سال های اخیر/ مصاحبه با استاد مجید درخشانی به مناسبت تور استرالیا 2017،با همراهی گروه همنوازان سرو رادیو نشاط...رضا سمامی