فرهنگ وهنر

مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو

مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو

17/05/1396  مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو


مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو خانم مرادی از شاگردان استاد شجریان هستند و در تور سراسری استاد مجید درخشانی در استرالیا بعنوان خواننده حضور دارند.

/رادیو نشاط..رضا سمامی