اجتماعی

وطن جای است که کسی را با کسی کاری نباشد و انسانها از یک حداقل و کرامت شهروندی برخوردار باشند.

وطن جای است که کسی را با کسی کاری نباشد و انسانها از یک حداقل و کرامت شهروندی برخوردار باشند.

19/05/1396  وطن جای است که کسی را با کسی کاری نباشد و انسانها از یک حداقل و کرامت شهروندی برخوردار باشند.


وطن جای است که کسی را با کسی کاری نباشد و انسانها از یک حداقل و کرامت شهروندی برخوردار باشند.

سخنان دکتر "صادق زیباکلام" استاد علوم سیاسی  در خصوص ، مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور