کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار

19/08/2017  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار