حقوقی

زمان مناسب برای ارائه نامه ها و مدارک کمکی به افسر پرونده /آيا داشتن بدهی دولتی و غیر دولتی در پرونده های مهاجرتی تاثير گذارست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

زمان مناسب برای ارائه نامه ها و مدارک کمکی به افسر پرونده /آيا داشتن بدهی دولتی و غیر دولتی در پرونده های مهاجرتی تاثير گذارست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

28/08/2017  زمان مناسب برای ارائه نامه ها و مدارک کمکی به افسر پرونده /آيا داشتن بدهی دولتی و غیر دولتی در پرونده های مهاجرتی تاثير گذارست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


زمان مناسب برای ارائه نامه ها و مدارک کمکی به افسر پرونده

/آيا داشتن بدهی دولتی و غیر دولتی در پرونده های مهاجرتی تاثير گذارست؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

/رادیو نشاط.. رضا سمامی