اقتصادی

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /سپتامبر 2017

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /سپتامبر 2017

14/06/1396  تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /سپتامبر 2017


تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/

وضعیت قیمت ارز در استرالیا /

همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /سپتامبر 2017

رادیو نشاط...رضا سمامی