اجتماعی

 گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " 

 گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " 

14/09/2017   گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " 


 گفتگو رادیو نشاط با عبدالحسین وهاجی "سفیر ایران در استرالیا " 

رادیو نشاط...رضا سمامی

موضوعات مطرح شده :

1-چگونگی تعویض و یا صدور کارت شناسایی ملی و مدت اعتبار آن برای هموطنان مقیم خارج از کشور

2- آخرین قانون حوزه نظام وظیقه در مورد مشمولین خارج از کشور و آیا امکان خرید سربازی توسط آنان وجود دارد؟.

3-نتایج اولین دورگفتگوهای حقوق بشری ایران و استرالیا پس از 15 سال

4-اقدامات سفارت ایران در خصوص وضعیت پناهندگان ایرانی که در مانوس و نائورو حضور دارند.