فرهنگ وهنر

گفتگو با مسعود لعلی نویسنده و بنیانگذار سبک کتابهای قصه درمانی و تمثیل درمانگری در ایران

گفتگو با مسعود لعلی نویسنده و بنیانگذار سبک کتابهای قصه درمانی و تمثیل درمانگری در ایران

01/06/2015  گفتگو با مسعود لعلی نویسنده و بنیانگذار سبک کتابهای قصه درمانی و تمثیل درمانگری در ایران