حقوقی

خطر مردود شدن پرونده های مهاجرتی و سیتیزنی به دلیل ارائه مدارک جعلی به بانک برای دریافت وام /مدت اعتبار امتحان آیلتس برای اداره ارزیابی مدارک و اداره مهاجرت استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

خطر مردود شدن پرونده های مهاجرتی و سیتیزنی به دلیل ارائه مدارک جعلی به بانک برای دریافت وام /مدت اعتبار امتحان آیلتس برای اداره ارزیابی مدارک و اداره مهاجرت استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

29/06/1396  خطر مردود شدن پرونده های مهاجرتی و سیتیزنی به دلیل ارائه مدارک جعلی به بانک برای دریافت وام /مدت اعتبار امتحان آیلتس برای اداره ارزیابی مدارک و اداره مهاجرت استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


خطر مردود شدن پرونده های مهاجرتی و سیتیزنی به دلیل ارائه مدارک جعلی به بانک برای دریافت وام

/مدت اعتبار امتحان آیلتس برای اداره ارزیابی مدارک و اداره مهاجرت استرالیا/

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/

رادیو نشاط ...رضا سمامی