حقوقی

چگونگی آوردن فرزند به استرالیا توسط کسانی که با قایق به استرالیا آمده و ازدواج مجدد کرده اند /آیا کسانی که اقامت آمریکا یا اروپا را دارند می توانند تقاضای پناهندگی به استرالیا داشته باشند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

چگونگی آوردن فرزند به استرالیا توسط کسانی که با قایق به استرالیا آمده و ازدواج مجدد کرده اند /آیا کسانی که اقامت آمریکا یا اروپا را دارند می توانند تقاضای پناهندگی به استرالیا داشته باشند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

24/09/2017  چگونگی آوردن فرزند به استرالیا توسط کسانی که با قایق به استرالیا آمده و ازدواج مجدد کرده اند /آیا کسانی که اقامت آمریکا یا اروپا را دارند می توانند تقاضای پناهندگی به استرالیا داشته باشند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


چگونگی آوردن فرزند به استرالیا توسط کسانی که با قایق به استرالیا آمده و ازدواج مجدد کرده اند

/آیا کسانی که اقامت آمریکا یا اروپا را دارند می توانند تقاضای پناهندگی به استرالیا داشته باشند؟/

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /

رادیو نشاط.. رضا سمامی