اجتماعی

گشایش دفتر کارگزاری در ملبورن /خدمات کنسولی سفارت ایران در استرالیا/کنسول و کارشناس سفارت ایران..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

گشایش دفتر کارگزاری در ملبورن /خدمات کنسولی سفارت ایران در استرالیا/کنسول و کارشناس سفارت ایران..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

05/07/1396  گشایش دفتر کارگزاری در ملبورن /خدمات کنسولی سفارت ایران در استرالیا/کنسول و کارشناس سفارت ایران..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


گشایش دفتر کارگزاری در ملبورن /خدمات کنسولی سفارت ایران در استرالیا/کنسول و کارشناس سفارت ایران..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی