حقوقی

آیا با ویزای 489 حتما باید 2 سال اول را در استرالیا زندگی کنیم؟/آیا با ویزای موقت 3 ساله میتوانم به ایران سفر کرد؟پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

آیا با ویزای 489 حتما باید 2 سال اول را در استرالیا زندگی کنیم؟/آیا با ویزای موقت 3 ساله میتوانم به ایران سفر کرد؟پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

12/07/1396  آیا با ویزای 489 حتما باید 2 سال اول را در استرالیا زندگی کنیم؟/آیا با ویزای موقت 3 ساله میتوانم به ایران سفر کرد؟پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


آیا با ویزای 489 حتما باید 2 سال اول را در استرالیا زندگی کنیم؟

/آیا با ویزای موقت 3 ساله میتوانم به ایران سفر کرد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/

رادیو نشاط ...رضا سمامی