فرهنگ وهنر

...گفتگو با نجیب بارور شاعر جوان از کشور افغانستان /هر کجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید

...گفتگو با نجیب بارور شاعر جوان از کشور افغانستان /هر کجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید

03/08/2015  ...گفتگو با نجیب بارور شاعر جوان از کشور افغانستان /هر کجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید