حقوقی

آیا افراد دارای ویزای دایم استرالیا می‌توانند در نیوزیلند زندگی کرده و اسپانسر خانواده خود شوند؟/اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای همسری موقت به دایم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا افراد دارای ویزای دایم استرالیا می‌توانند در نیوزیلند زندگی کرده و اسپانسر خانواده خود شوند؟/اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای همسری موقت به دایم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

09/10/2017  آیا افراد دارای ویزای دایم استرالیا می‌توانند در نیوزیلند زندگی کرده و اسپانسر خانواده خود شوند؟/اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای همسری موقت به دایم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا افراد دارای ویزای دایم استرالیا می‌توانند در نیوزیلند زندگی کرده و اسپانسر خانواده خود شوند؟/اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای همسری موقت به دایم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی