اجتماعی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

11/10/2017  خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


 خدمات کنسولی ایران دراسترالیا/کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا

پاسخ به سوالات شنوندگان....

1-چگونگی استفاده ایرانیان مقیم استرالیا از خدمات تامین اجتماعی ایران 

2-درخصوص امتحانات مقطع دبستان و راهنمایی و دبیرستان و ارائه مدرک های آن در استرالیا....چگونه و در کدام ایالتها این امکان وجود دارد؟

3-فرصتي براي تعويض پاسپورتم ندارم آيا ميتوان با گذرنامه باطل شده به ايران سفر كرد؟

4-اگر نام فرزند متولد شده در گواهي تولد مورد قبول ثبت احوال و سفارت نباشد چه بايد كرد ؟

5-فرزندم تازه متولد شده براي گرفتن شناسنامه و گذرنامه ميتوان همزمان اقدام كرد ؟ چه مداركي نياز است و آيا ميشود يك ماني اوردر داد؟

و....پاسخ دیگر سوالات

رادیو نشاط..رضا سمامی