اجتماعی

بنیاد خیریه یارا" در ملبورن استرالیا برگزارمی نماید..."پاهای یاری رسان2017"/ گفتگو با "عرفان قهرمانی" یکی ازمسئولین بنیاد یارا/رادیو نشاط..رضا سمامی

بنیاد خیریه یارا" در ملبورن استرالیا برگزارمی نماید..."پاهای یاری رسان2017"/ گفتگو با "عرفان قهرمانی" یکی ازمسئولین بنیاد یارا/رادیو نشاط..رضا سمامی

17/10/2017  بنیاد خیریه یارا" در ملبورن استرالیا برگزارمی نماید..."پاهای یاری رسان2017"/ گفتگو با "عرفان قهرمانی" یکی ازمسئولین بنیاد یارا/رادیو نشاط..رضا سمامی


بنیاد خیریه یارا" درملبورن استرالیا برگزارمی نماید..."پاهای یاری رسان2017"

گفتگو با "عرفان قهرمانی" یکی ازمسئولین بنیاد یارا

رادیو نشاط..رضا سمامی

بنیاد یارا" موسسه خیریه غیر انتفاعی غیر دولتی است که فارغ از گرایشهای سیاسی و مذهبی در استرالیا بصورت رسمی فعالیت می نماید".

 

لینک خرید بلیط

https://www.eventbrite.com.au/e/helping-feet-2017-tickets-37262487102

اطلاعات بیشتر

https://www.yarrafoundation.com/helping-feet-2017