اجتماعی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

18/10/2017  خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


خدمات کنسولی ایران دراسترالیا/کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا

پاسخ به سوالات شنوندگان....

1-چگونگی ثبت طلاق در سفارت ایران

2-آیا سفارت ایران حافظ منافع دو ملیتی های مقیم استرالیا هم هست؟

و....پاسخ به دیگر سوالات

رادیو نشاط..رضا سمامی