حقوقی

آیا اگر دارندگان ویزای دائم استرالیا برای شهروندی اقدام نکنند دچار مشکل می‌شوند؟/آیا درخواست کنندگان ویزاهای پناهندگی استرالیامی‌توانند قبل از مصاحبه شهر محل سکونت خود را تغییر دهند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا اگر دارندگان ویزای دائم استرالیا برای شهروندی اقدام نکنند دچار مشکل می‌شوند؟/آیا درخواست کنندگان ویزاهای پناهندگی استرالیامی‌توانند قبل از مصاحبه شهر محل سکونت خود را تغییر دهند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

23/10/2017  آیا اگر دارندگان ویزای دائم استرالیا برای شهروندی اقدام نکنند دچار مشکل می‌شوند؟/آیا درخواست کنندگان ویزاهای پناهندگی استرالیامی‌توانند قبل از مصاحبه شهر محل سکونت خود را تغییر دهند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا اگر دارندگان ویزای دائم استرالیا برای شهروندی اقدام نکنند دچار مشکل می‌شوند؟/آیا درخواست کنندگان ویزاهای پناهندگی استرالیامی‌توانند قبل از مصاحبه شهر محل سکونت خود را تغییر دهند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی