اجتماعی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی

01/11/2017  خدمات کنسولی ایران در استرالیا/پاسخ به سوالات شنوندگان/ کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا/رادیو نشاط..رضا سمامی


خدمات کنسولی ایران در استرالیا

کنسول سفارت ایران در استرالیا..محمدجواد عيسي نيا

1- آیا فرم درخواست سو پیشینه را می توان به زبان انگلیسی نوشت؟
2-برای تائید مدارک تحصیلی و معادل سازی چه اقدامی باید کرد؟
3-آیا زمانی که عجله داریم،سفارت نامه سو پیشینه موقت به اشخاص می دهد؟
4-آیا تغییر نام اشخاص در استرالیا ، در روند امور اداری سفارت ایران تاثیری دار
5- شرایط راه اندازی دفتر کارگزاری خدمات کنسولی در استرالیا چیست و آیا می توانیم جهت دفاتر ایالتهای دیگر اقدام نمائیم؟
 
و....پاسخ به دیگر سوالات

رادیو نشاط..رضا سمامی