حقوقی

آیا برای دوره های تحصیلی کوتاه مدت هم ویزای تحصیلی استرالیا صادر میشود؟/تغییرات در نحوه برخورد اداره مهاجرت استرالیا با کسانی که مدارک تقلبی در پرونده مهاجرتی خود ارائه داده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا برای دوره های تحصیلی کوتاه مدت هم ویزای تحصیلی استرالیا صادر میشود؟/تغییرات در نحوه برخورد اداره مهاجرت استرالیا با کسانی که مدارک تقلبی در پرونده مهاجرتی خود ارائه داده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

06/11/2017  آیا برای دوره های تحصیلی کوتاه مدت هم ویزای تحصیلی استرالیا صادر میشود؟/تغییرات در نحوه برخورد اداره مهاجرت استرالیا با کسانی که مدارک تقلبی در پرونده مهاجرتی خود ارائه داده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا برای دوره های تحصیلی کوتاه مدت هم ویزای تحصیلی استرالیا صادر میشود؟/تغییرات در نحوه برخورد اداره مهاجرت استرالیا با کسانی که مدارک تقلبی در پرونده مهاجرتی خود ارائه داده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی