اجتماعی

حرف 2 حرف قسمت اول میهمان این برنامه "محمد جوان" / تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

حرف 2 حرف قسمت اول میهمان این برنامه "محمد جوان" / تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

10/11/2017  حرف 2 حرف قسمت اول میهمان این برنامه "محمد جوان" / تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری


حرف 2 حرف...برنامه است که اتفاقات و زندگی روز مره فارسی زبانان و دیگر شهروندان استرالیا را دنبال می کند. 

حرف 2 حرف قسمت اول میهمان این برنامه "محمد جوان" / تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری