اجتماعی

ویژه برنامه مناطق زلزله زده ایران 1 /گفتگو با خبرنگار و روزنامه نگار روزنامه نقد حال از کرمانشاه اشکان رضایی

ویژه برنامه مناطق زلزله زده ایران 1 /گفتگو با خبرنگار و روزنامه نگار روزنامه نقد حال از کرمانشاه اشکان رضایی

26/08/1396  ویژه برنامه مناطق زلزله زده ایران 1 /گفتگو با خبرنگار و روزنامه نگار روزنامه نقد حال از کرمانشاه اشکان رضایی


 ویژه برنامه مناطق زلزله زده ایران 1

گفتگو با خبرنگار و روزنامه نگار روزنامه نقد حال از کرمانشاه اشکان رضایی

 میهمان تلفنی درملبورن... هادی قنبری

تهیه کننده و مجری... رامین منتظری

کاور...رامین منتظری