اجتماعی

گفتگو با "جمشید وزیر زاده" رئیس کانون ایرانیان کویینزلند/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "جمشید وزیر زاده" رئیس کانون ایرانیان کویینزلند/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

27/11/2017  گفتگو با "جمشید وزیر زاده" رئیس کانون ایرانیان کویینزلند/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "جمشید وزیر زاده" رئیس کانون ایرانیان کویینزلند/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی