حقوقی

احتمال تصویب قوانین سختگیرانه تر در مورد کنترل رفتار دارندگان ویزا های موقت و دائم استرالیا/از نظر اداره مهاجرت استرالیا نمره زبان تا چند سال اعتبار دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

احتمال تصویب قوانین سختگیرانه تر در مورد کنترل رفتار دارندگان ویزا های موقت و دائم استرالیا/از نظر اداره مهاجرت استرالیا نمره زبان تا چند سال اعتبار دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

09/09/1396  احتمال تصویب قوانین سختگیرانه تر در مورد کنترل رفتار دارندگان ویزا های موقت و دائم استرالیا/از نظر اداره مهاجرت استرالیا نمره زبان تا چند سال اعتبار دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


احتمال تصویب قوانین سختگیرانه تر در مورد کنترل رفتار دارندگان ویزا های موقت و دائم استرالیا/از نظر اداره مهاجرت استرالیا نمره زبان تا چند سال اعتبار دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی