اجتماعی

گفتگو با "خانم شهرزاد اسفندیاری" رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی..آدلاید/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "خانم شهرزاد اسفندیاری" رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی..آدلاید/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

30/11/2017  گفتگو با "خانم شهرزاد اسفندیاری" رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی..آدلاید/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "خانم شهرزاد اسفندیاری" رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی..آدلاید

/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی

/رادیو نشاط ...رضا سمامی