اجتماعی

حرف 2 حرف قسمت دوم میهمان این هفته "مانی"/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

حرف 2 حرف قسمت دوم میهمان این هفته "مانی"/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

01/12/2017  حرف 2 حرف قسمت دوم میهمان این هفته "مانی"/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری


حرف 2 حرف...برنامه است که اتفاقات و زندگی روز مره فارسی زبانان و دیگر شهروندان استرالیا را دنبال می کند. 

حرف 2 حرف قسمت دوم میهمان این هفته "مانی"/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری