اجتماعی

گفتگو با "سیامک قهرمان" رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "سیامک قهرمان" رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

05/12/2017  گفتگو با "سیامک قهرمان" رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "سیامک قهرمان" رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی