حقوقی

قانون 10 سال محرومیت از اقدام مجدد برای ویزا توسط مجلس سنا استرالیا رد شد /شرایط تبدیل ویزای موقت بیزینسی به ویزای دائم استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

قانون 10 سال محرومیت از اقدام مجدد برای ویزا توسط مجلس سنا استرالیا رد شد /شرایط تبدیل ویزای موقت بیزینسی به ویزای دائم استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

16/09/1396  قانون 10 سال محرومیت از اقدام مجدد برای ویزا توسط مجلس سنا استرالیا رد شد /شرایط تبدیل ویزای موقت بیزینسی به ویزای دائم استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


قانون 10 سال محرومیت از اقدام مجدد برای ویزا توسط مجلس سنا استرالیا رد شد /شرایط تبدیل ویزای موقت بیزینسی به ویزای دائم استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ...رضا سمامی