ورزش

کشتی

Picture of کشتی

مصاحبه و تهیه گزارش از شخصیتهای ورزشی کشتی

پیگیری موضوعات وتورنمنت های مهم ورزشی در استرالیا وجهان