اقتصادی

اخبار ارزی

Picture of اخبار ارزی

تحلیل و بررسی مسائل ارزی در جهان ، تغییرات و نوسانات ارز همراه با تحلیگران و کارشناسان ارزی 

Study and analysing over currency’s affairs in the world
Currency changes and swings along with expert currency analysers

آرشیو برنامه های پخش شده: