اقتصادی

امور ارزی

Picture of امور ارزی

تحلیل و بررسی مسائل ارزی در جهان ، تغییرات و نوسانات ارز همراه با تحلیگران و کارشناسان ارزی 

آرشیو برنامه های پخش شده: