اجتماعی

خدمات کنسولی

Picture of خدمات کنسولی

خدمات کنسولی سفارت ایران در استرالیا

 برنامه ای برای آشنایی ایرانیان و دیگر فارسی زبانان مقیم استرالیا با خدمات بخش کنسولی سفارت ایران ، همراه با پاسخ گویی به سوالات شنوندگان 

رادیو نشاط..رضا سمامی 

کنسول و کارشناس سفارت ایران : محمدجواد عيسي نيا

 

آرشیو برنامه های پخش شده: