اجتماعی

تشکلها و رسانه های فارسی زبان استرالیا

Picture of تشکلها و رسانه های  فارسی زبان استرالیا

گفتگو با دست اندرکاران تشکلها و رسانه های فارسی زبان استرالیا

Australian Persian language organizations and media 

آرشیو برنامه های پخش شده: